การตั้งค่าเชื่อมต่อสินค้า Multi-Seller เพื่อเชื่อมต่อหลายร้านในแต่ละ Marketplace

หากคุณใช้งานระบบเชื่อมต่อ Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok แบบเชื่อมต่อหลายร้านค้าในแต่ละช่องทางขาย (Multi Seller) คุณสามารถตั้งค่าการเชื่อมข้อมูลสินค้าระหว่างร้าน LnwShop กับแต่ละร้านบน Marketplace ผ่านระบบจัดการ LnwShop  โดยไปที่

  1. เมนู สินค้า
  2. เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข
  3. ไปที่หัวข้อ ข้อมูลสำหรับเชื่อมต่อช่องทาง ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ 2 ส่วน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ตั้งค่าข้อมูล Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok หลัก (ตั้งค่าข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้กับทุกร้าน)
  • ตั้งค่าข้อมูล Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok แยกเฉพาะร้าน (ตั้งค่าให้แต่ละร้านมีข้อมูลแตกต่าง)
Edit product Multi Seller
ตั้งค่า Multi Seller

 

ตั้งค่าข้อมูล Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok หลัก #

เป็นการกำหนดข้อมูลที่จะเป็นค่าตั้งต้นของ Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok ร้านอื่น ๆ โดยไม่ว่าค่าหลักจะตั้งค่าไว้อย่างไร ข้อมูลในแต่ละร้านค้าที่เชื่อมต่อไว้ จะมีค่าการ Sync เริ่มต้นเหมือนกับค่าหลัก ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าข้อมูลแต่ละส่วนได้ ดังนี้

1. ราคาสินค้า: เลือกได้ว่าจะ ใช้ราคาเหมือน LnwShop ซึ่งระบบจะส่งราคาที่กำหนดไว้ในร้าน LnwShop ไป Sync ให้อัตโนมัติ หรือเลือก กำหนดราคาแยกต่างหาก เพื่อใช้ราคาขายแยกสำหรับช่องทาง Marketplace โดยเฉพาะ

ราคาตาม Lnwshop (Multi Seller)
การตั้งค่าใช้ราคาเหมือน LnwShop
กำหนดราคา MKP แยกต่างหาก (Multi Seller)
การกำหนดราคาขายบน Marketplace แยก

2. ภาพ และรายละเอียดสินค้า: สามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 แบบ คือ

  • เปิด Sync: เลือกให้ระบบ Sync ข้อมูลไปยัง Marketplace นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าเพิ่มได้ว่าจะ ใช้ข้อมูลเหมือน LnwShop หรือเลือก กำหนดข้อมูลแยกต่างหาก สำหรับแสดงบน Marketplace โดยเฉพาะ
  • ปิด Sync: เลือกให้ระบบไม่ Sync ข้อมูลจาก LnwShop ไปยัง Marketplace โดยหากต้องการแก้ไข จะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลแยกในแต่ละ Marketplace เอง
การเปิด sync ภาพ และรายละเอียดร้านหลัก
การตั้งค่าเปิด Sync ภาพ และรายละเอียดสินค้า
ปิด sync ภาพ, รายละเอียดของร้านหลัก
การตั้งค่าปิด Sync ภาพ และรายละเอียดสินค้า

3. ไฮไลท์ [เฉพาะ Lazada]: สามารถ เปิด-ปิด Sync ได้ ทั้งนี้ หากเลือกเปิด Sync ระบบจะดึงข้อมูลที่กำหนดไว้ใน LnwShop มาแสดงเป็นตัวอักษรสีชมพูที่ช่องไฮไลท์ เพื่อส่งข้อมูลไปบน Lazada ให้อัตโนมัติ แต่หากคุณต้องการกำหนดไฮไลท์บน Lazada ให้ต่างออกไป สามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการได้เอง

เปิด sync ไฮไลท์สินค้า
การตั้งค่าเปิด Sync ไฮไลท์
การตั้งค่าปิด Sync ไฮไลท์

ตั้งค่าข้อมูล Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok แยกเฉพาะร้าน #

กรณีที่คุณต้องการใช้ข้อมูลไม่เหมือนกัน ในแต่ละร้านบน Marketplace หรือต้องการมีค่าการ Sync แตกต่างจากการตั้งค่าที่ช่องทางหลัก คุณสามารถกำหนดการ Sync แยกของแต่ละร้านค้าเพิ่มเติมได้ โดยไปที่แท็บเมนูร้านค้าที่ต้องการ เช่น Shopee ร้าน 1, Shopee ร้าน 2 จากนั้นตั้งค่าข้อมูลแต่ละส่วน ดังนี้

1. ราคาสินค้า: สามารถเลือกตั้งค่าได้ 2 แบบ คือ ใช้ราคาขายเหมือน Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok หลัก ระบบจะดึงราคาขายจากการตั้งค่าหลัก Sync ข้อมูลราคาไปยังร้านค้าที่คุณกำหนดให้อัตโนมัติ หรือเลือก กำหนดราคาขายแยกต่างหาก เพื่อใช้ราคาขายแยกเฉพาะสำหรับ Marketplace ร้านนั้น ๆ

ใช้ราคาขายเหมือน Shopee หลัก
การใช้ราคาขายเหมือน Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok หลัก
กำหนดราคาขายแยกรายร้าน
การตั้งค่ากำหนดราคาขาย Marketplace แยกรายร้าน

2. ภาพ และรายละเอียดสินค้า: สามารถเลือกตั้งค่าได้ 3 แบบ คือ

  • Auto การ Sync ตามหลัก: ระบบจะยึดค่าการ Sync โดยอิงข้อมูลจากการตั้งค่าหลัก เช่น ช่องทางหลักกำหนดเป็นเปิด Sync ภาพสินค้าไว้ ในร้านค้านี้จะถูกกำหนดให้ Sync ภาพด้วยเช่นกัน หรือหากช่องทางหลักปิด Sync ภาพ ในร้านค้านี้จะถูกกำหนดปิด Sync อัตโนมัติ นอกจากนี้ กรณีช่องทางหลักเปิด Sync คุณสามารถตั้งเพิ่มได้ว่า ใช้ภาพเหมือน Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok หลัก หรือ กำหนดภาพของร้านนี้แยกต่างหาก
ตั้งค่า sync ภาพสินค้ารายร้าน
การตั้งค่า Auto Sync ภาพ และรายละเอียดสินค้าตามช่องทางหลัก
  • เปิด Sync ข้อมูล: เป็นการกำหนดเปิด Sync ข้อมูลของร้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่อิงตามค่าการ Sync หลัก เช่น หากช่องทางหลักปิด Sync อยู่ แต่เฉพาะร้านนี้จะถูกกำหนดเป็นเปิด นอกจากนี้ สามารถตั้งเพิ่มได้เช่นกันว่าจะ ใช้ภาพเหมือน Lazada/Shopee/LINE SHOPPING/TikTok หลัก หรือ กำหนดภาพของร้านนี้แยกต่างหาก
เปิด sync ภาพแยกรายร้าน
การตั้งค่าเปิด Sync ภาพ และรายละเอียดสินค้าแยกรายร้าน
  • ไม่ Sync ข้อมูล [ปิดการ Sync]: กำหนดว่าเฉพาะร้านนี้ จะไม่ Sync ข้อมูลจาก LnwShop ซึ่งหากต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องแก้ไขแยกเองบน Marketplace ร้านนั้น ๆ
ปิด sync ภาพแยกรายร้าน
การตั้งค่าปิด Sync ภาพ และรายละเอียดสินค้าแยกรายร้าน

3. ไฮไลท์ [เฉพาะ Lazada]: สามารถตั้งค่าได้ 3 แบบ คือ Auto การ Sync ตามช่องทางหลัก, เปิด Sync และไม่ Sync โดยหากค่าการ Sync กำหนดเป็นเปิด Sync ระบบจะส่งไฮไลท์ที่กำหนดไว้ใน LnwShop ไปบน Lazada อัตโนมัติ แต่หากต้องการให้ไฮไลท์ของร้านนั้น ๆ แสดงข้อความต่างออกไป สามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการเพิ่มได้

sync ไฮไลท์แยกรายร้าน
การตั้งค่า sync ไฮไลท์แยกรายร้าน