สถานะการเชื่อมต่อสินค้า LINE SHOPPING

หลังจากทำการเชื่อมต่อสินค้าตามรูปแบบที่ต้องการแล้ว สินค้าจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อในหน้า รายการสินค้าที่เชื่อมต่อกับ LINE SHOPPING ที่ระบบจัดการ LnwShop โดยจะมีทั้งหมด 4 สถานะหลัก ได้แก่

  1. ใช้งานได้ : สินค้ามีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อย
  2. มีข้อผิดพลาด : สินค้ามีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ อาจเกิดได้จากข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่เป็นไปตามนโยบายของ LINE SHOPPING คุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้สินค้าเชื่อมต่อสำเร็จ
  3. รอการตรวจสอบ : สินค้าอยู่ในระหว่างรอ LINE SHOPPING ตวรจสอบเพื่อเชื่อมต่อ หรืออัพเดทข้อมูล
  4. ไม่พร้อมขาย : สินค้าไม่มีสต๊อกภายในคลัง จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสต๊อกเพื่อทำการเชื่อมต่อ
หน้าสถานะการเชื่อมต่อ-Line