สถานะการเชื่อมต่อสินค้า Tiktok Shop

หลังจากทำการเชื่อมต่อสินค้าตามรูปแบบที่ต้องการแล้ว สินค้าจะแสดงสถานะการเชื่อมต่อในหน้า รายการสินค้าที่เชื่อมต่อกับ TikTok ที่ระบบจัดการ LnwShop โดยจะมีทั้งหมด 4 สถานะหลัก ได้แก่

  • ใช้งานได้ : สินค้าเชื่อมต่อกันเรียบร้อย
  • ข้อผิดพลาด : สินค้ามีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ อาจเกิดจากข้อมูลสินค้าที่ไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่เป็นไปตามนโยบายของ TikTok Shop คุณจำเป็นต้องแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อให้สินค้าเชื่อมต่อสำเร็จ
  • รอการตรวจสอบ : สินค้าอยู่ระหว่างรอ TikTok Shop ตรวจสอบเพื่อเชื่อมต่อ หรืออัพเดทข้อมูล
  • ไม่พร้อมขาย : สินค้าไม่มีสต๊อกภายในคลัง จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนสต๊อกเพื่อเชื่อมต่อ
สถานะการเชื่อมต่อ TikTok Shop