[V2] วิธีเปลี่ยน Template

ร้านค้าสามารถเลือกเปลี่ยน theme/template เว็บไซต์ได้โดย

  1. กดแต่งหน้าร้าน
  2. template
  3. เลือกที่ต้องการ
  4. บันทึก

ข้อควรระวัง เมื่อเปลี่ยน template แล้วจะทำให้ส่วนที่เคยตกแต่งไว้แล้วก่อนหน้า เช่น พื้นหลัง ,header หรือส่วนต่างๆที่ขึ้นกับ theme/template จะถูก reset ใหม่ตาม template ใหม่ที่เลือกค่ะ