ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า

(อ้างอิงตามข้อตกลงการใช้งานข้อที่ 4 ดังนี้)

4. ข้อตกลงในการจำหน่ายสินค้า

ผู้ให้บริการมีความประสงค์ที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าเท่านั้น

โดยผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการเว็บไซต์ร้านค้า ที่จำหน่ายหรือประชาสัมพันธ์สินค้า ดังต่อไปนี้

4.1 สินค้าผิดกฏหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

4.2 สินค้าแบบ Affiliate จากเว็บไซต์ออนไลน์อื่นๆ เช่น Amazon.com เป็นต้น

4.3 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท เช่น การเล่นคาสิโนออนไลน์ สถานที่ที่รับพนันขันต่อ บิงโก

4.4 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Download MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท

4.5 สินค้าลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก

4.6 ฝิ่น ยาสูบ บุหรี่ เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดทุกชนิด

4.7 สิ่งเทียมบุหรี่ หรือสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อ ตรา แบรนด์ ของบุหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด

4.8 สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้

4.9 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ถอดรหัสเคเบิ้ลและสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้บริการเคเบิลฟรี

4.10 อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรบกวนสัญญาณ (Signal Jammer)

4.11 อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบที่มีการป้องกัน (Hacking Tools/Software)

4.12 อุปกรณ์สอดแนม

4.13 ผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล และไม่ได้รับอนุญาต หรือการรับรอง จากหน่วยงานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น

4.13.1 เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ อย.

4.13.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในประเทศไทย หรือยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.)

4.13.3 ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในประเทศไทย

4.13.4 อุปกรณ์วิทยุคมนาคม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4.13.5 กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet TV Box) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4.13.6 ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

4.14 ผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยงานกำกับดูแล และไม่ได้แสดงรายละเอียดการได้รับอนุญาต หรือไม่ได้แสดงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น

4.14.1 เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่มีเลขที่ อย. หรือไม่แสดงเลขที่ อย. อย่างชัดเจน

4.14.2 ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) หรือไม่แสดงสัญลักษณ์ และรายละเอียดการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.) อย่างชัดเจน

4.15 ยา สมุนไพร และอุปกรณ์ส่วนตัวที่เกี่ยวกับการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย รวมถึงยาตามใบสั่งแพทย์

4.16 จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่นๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว

4.17 บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ํายาสําหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า

4.18 อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด

4.19 อาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธ หรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย

4.20 สินค้าอบายมุข หรือสื่อลามก อนาจาร

4.21 ยาทุกชนิด

4.22 สินค้าต้องห้ามเพื่อความปลอดภัยของผู้ซื้อ ได้แก่ อาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงสินค้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอาหารและยา หรือไม่ได้จดทะเบียนการโฆษณา (ฆอ.) ทุกชนิด

4.23 สินค้าที่ติดฉลากปลอม

4.24 สินค้าที่มีการโฆษณาเกินจริง

4.25 สินค้าที่มีหน่วยงานกำกับดูแลการโฆษณา และไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าว เช่น

4.25.1 อาหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ ฆอ.

4.25.2 อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในประเทศไทย หรือไม่มีเลขที่ ฆพ.

4.26 สินค้าที่มีส่วนประกอบที่ผิดกฎหมาย หรือส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมาย

4.27 สินค้าที่มีหน่วยงานกำกับดูแลการโฆษณา กำหนดว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือความปลอดภัย

4.28 สินค้าประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขายมิได้มีกรรมสิทธิ์ในการขาย เช่น ไอเทมในเกมออนไลน์ เป็นต้น

4.29 สินค้าที่มีเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิตอล ทุกประเภท และ/หรือ การซื้อขายเงินในสกุลดังกล่าว

4.30 สินค้าที่มีชื่อ หรือรายละเอียดอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้ให้บริการ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าดังกล่าว อาทิเช่น สินค้าที่มีคำว่า Lnw อยู่ภายในชื่อสินค้า

หากผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซต์ร้านค้าที่ผิดข้อตกลงตามดังกล่าว จะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบร้านค้าว่าผิดตามข้อตกลงหรือไม่ หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของผู้ให้บริการเป็นที่สิ้นสุด